Foreningen Umlando

Vedtægter for foreningen

 • §1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Umlando

Foreningen er hjemmehørende i Lejre kommune

 • §2 Formål

Foreningens formål er at drive ikke-kommerciel lokalradio.

 • §3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages fysiske personer, som er aktive og frivillie i driften af radioen

 • §4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen skal ske skriftligt (pr. brev eller e-mail).

Genralforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 1. Evt. valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  7. Valg af revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidatforslag til foreningens bestyrelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generealforsamlingen. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 • §5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftligt (pr. brev eller e-mail).

 • §6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af general- forsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand.

Bestyrelsen foretager bogholderi på foreningens vegne eller får regnskabsassistance udenfor foreningen.
 • §7 Økonomi

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 • §8 Tegning og hæftelse

Foreningen hæfter alene med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningen tegnes af formanden. 

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. 

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 • §9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

 • §10 Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general- forsamlinger stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.
Evt. formue skal anvendes til almennyttige formål.

Årsrapport Umlando 2022 page 0001Årsrapport Umlando 2022 page 0001Årsrapport Umlando 2022 page 0001Årsrapport Umlando 2022 page 0001Årsrapport Umlando 2022 page 0001Årsrapport Umlando 2022 page 0001Årsrapport Umlando 2022 page 0001Årsrapport Umlando 2022 page 0001Årsrapport Umlando 2022 page 0001Årsrapport Umlando 2022 page 0001

Bestyrelse (valgt 20/9 2023) 

 

Michael Albæk Greier
Søbakken 9
4340 Undløse

 

Louise Søgaard
Gersagerparken 30
2670 Greve

 

Carsten Junker Thomsen
Lindevangshusene 40, 1.th. 
2630 Taastrup

Ekstern revisor:
Brian Hallstrøm Jensen
Østergade 14
8740 Brædstrup

 

Sendetilladelse er udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvor Radio- og tv-nævnet i Danmark er den kompetente tilsynsmyndighed.